Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ZlaKobieta
0837 49a5 390
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viahepi hepi
ZlaKobieta
4018 bc79 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viaJakisproblem Jakisproblem
ZlaKobieta
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
5870 6e05 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaguerriera guerriera
ZlaKobieta
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viaguerriera guerriera
ZlaKobieta
(...) Zamarzniętej duszy nie ogrzejesz tylko słowem, a fundamentów uczuć nie zbudujesz na ognisku, którego nie zamierzasz rozpalić.
— Emocje mnie rozrywają.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamarlylee marlylee
ZlaKobieta
ZlaKobieta
2566 432a 390
ZlaKobieta
3636 0dcb 390
Reposted fromdilma dilma viamorsik morsik
ZlaKobieta
5326 f641 390
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viamadadream madadream
ZlaKobieta

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaherbatkowa herbatkowa
ZlaKobieta
4878 6343 390
Reposted fromzrazik zrazik viaatranta atranta
2548 bd9b 390
ZlaKobieta
1111 1fc2 390
Reposted fromgifluv gifluv viaikari ikari
ZlaKobieta
0214 ce5a 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viatransfuzja- transfuzja-
ZlaKobieta
3368 bf08 390
Reposted fromAlcea Alcea viagdziejestola gdziejestola
ZlaKobieta
Reposted fromgruetze gruetze viabadblood badblood
ZlaKobieta
5124 5e0c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl