Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ZlaKobieta
0206 b40f 390
Reposted fromjethra jethra viatinkerbelljar tinkerbelljar
ZlaKobieta
ZlaKobieta
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viawithoutfun withoutfun
ZlaKobieta
9398 26ae 390
Reposted fromlikeaghost likeaghost viasplendiid splendiid
Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem
— (via toshikochan)
ZlaKobieta
7516 850c 390
7623 c542 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaLamb Lamb
ZlaKobieta
2391 f7a6 390
Reposted fromdailylife dailylife viatout tout
ZlaKobieta
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
ZlaKobieta
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
ZlaKobieta
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viabukazla bukazla
ZlaKobieta
4235 a49f 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamadadream madadream
ZlaKobieta
8149 74d7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
ZlaKobieta
0578 93ef 390
ZlaKobieta
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaduzedziecko duzedziecko
ZlaKobieta
ZlaKobieta
8545 15e4 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamessinhead messinhead
ZlaKobieta
Nie żałuję tego, co było. Żałuję, że już tak nie jest.
Reposted frommefir mefir viaMisha Misha
Kry García Tumblr Instagram—EatSleepDraw is working on something...
Reposted fromcuty cuty viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
ZlaKobieta
4111 c2c7
Reposted fromenisha enisha viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl